Księgarnia internetowa Ravelo – tanie książki, zabawki, prezenty
Księgarnia Ravelo – książki, ebooki, zabawki
Twój koszyk »
jest pusty
+1

Dodano:
sprawdź zawartość koszyka »

sprawdź
koszyk »
kontynuuj
zakupy »
Przebieg procesu cywilnego - Ebooki i Audiobooki
FacebookPinterest
Wstaw obrazek na swoją stronę »
X<a href="https://www.ravelo.pl/przebieg-procesu-cywilnego-tadeusz-wisniewski,p300005907.html" title="Przebieg procesu cywilnego"><img src="https://www.ravelo.pl/pub/mm/img/220/300005907.jpg" alt="Przebieg procesu cywilnego - Ebooki i Audiobooki"></a>

Przebieg procesu cywilnego (Ebook)

Format pliku: PDF

autor: Tadeusz Wiśniewski

wydawca: Kluwer SA Woltersdata wydania:2013
Oceń produkt Napisz recenzję

zamów

Inne wersje

Ebook epub 169.00 zł 152.10 zł
Cena detaliczna:169 zł

152.10 zł

Cena zawiera podatek VAT

dodaj do przechowalni

Wyłącznie przedpłata (karta płatnicza, przelew, BLIK itd.)

Książka elektronicznaKsiążka elektroniczna, do pobrania po opłaceniu zamówienia

Ebook chronionyEbook chroniony przezWatermark

zobacz więcej »

Wydawca: Kluwer SA WoltersData wydania:2013

Inne wersje

Ebook epub 169.00 zł 152.10 zł
Pełny opis

Pełny opis eBooka – Tadeusz Wiśniewski "Przebieg procesu cywilnego"

W drugim wydaniu opracowania uwzględniono najważniejsze - z punktu widzenia przedstawionej problematyki - zmiany wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego od czasu pierwszej edycji publikacji w 2008 r. Autor zaprezentował poszczególne stadia procesu cywilnego oraz najistotniejsze dla jego toku czynności sądowe i procesowe, biorąc przy tym pod uwagę nowelizacje dotyczące m.in.: zmiany w zakresie międzynarodowego postępowania cywilnego, nowej regulacji koncentracji materiału procesowego przed sądem pierwszej instancji, zniesienia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Szczegółowe rozwiązania poświęcone konstrukcji procesu cywilnego wzbogacone zostały o ogólne zagadnienia, odnoszące się do zasad postępowania cywilnego i wybranych instytucji procesowych, mających wpływ na konstrukcję procesu cywilnego (pozew, wyrok, apelacja itp.). W książce wykorzystano dorobek doktryny oraz najnowsze orzecznictwo, zwłaszcza Sądu Najwyższego. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla praktyków - sędziów, adwokatów, radców prawnych. Może również zainteresować studentów wydziałów prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych.

Spis treści

Wykaz skrótów 11 Przedmowa 13 Rozdział pierwszy Pojęcie, cel i elementy składowe procesu cywilnego 15 I. Uwagi wstępne 15 II. Stadialna konstrukcja procesu cywilnego 20 1. Uwagi ogólne 20 2. Czynności procesowe 22 3. Charakter przepisów prawa procesowego 30 4. Rozwojowy charakter procesu cywilnego 33 5. Postępowania odrębne (ogólna charakterystyka) 37 6. Postępowanie nieprocesowe 42 Rozdział drugi Zasady postępowania cywilnego 45 I. Ogólna charakterystyka zasad postępowania cywilnego 45 II. Naczelne zasady wymiaru sprawiedliwości 46 1. Uwagi ogólne 46 2. Zasada rzetelnego postępowania 47 3. Zasada instancyjności 48 III. Zasady ogólne postępowania cywilnego 53 1. Uwagi ogólne i klasyfikacja 53 2. Zasada prawdy materialnej i prawdy formalnej (zasada prawdy) 55 3. Zasada kontradyktoryjności 59 4. Zasada dyspozycyjności 61 5. Zasada bezpośredniości 63 6. Zasada koncentracji materiału procesowego 65 7. Zasada swobodnej oceny dowodów 74 Rozdział trzeci Postępowanie przed sądem pierwszej instancji 82 I. Wszczęcie procesu 82 1. Złożenie pozwu (wytoczenie powództwa) 82 2. Pojęcie powództwa i jego rodzaje 88 3. Skutki prawne złożenia pozwu 91 3.1. Skutki procesowe 91 3.2. Skutki materialnoprawne 93 4. Skutki prawne doręczenia pozwu 94 4.1. Skutki procesowe 94 4.2. Skutki materialnoprawne 97 II. Kontrola sprawy z punktu widzenia przepisów o wyłączeniu sędziego 99 1. Wprowadzenie 99 2. Sprawdzenie przez sędziego podstawy do ewentualnego wyłączenia się od podejmowania czynności w sprawie 100 2.1. Uwagi ogólne 100 2.2. Podstawy wyłączenia sędziego z mocy ustawy i na podstawie orzeczenia sądu 101 III. Kontrola wymagań formalnych i fiskalnych pozwu w aspekcie możliwości nadania sprawie biegu procesowego 104 1. Uwagi wstępne 104 2. Kontrola zachowania wymagań formalnych i fiskalnych pozwu 105 3. Kontrola pozwu w zakresie oznaczenia wartości przedmiotu sporu 108 IV. Sprawdzenie właściwości sądu 110 1. Uwagi ogólne 110 2. Właściwość rzeczowa 111 3. Właściwość miejscowa 113 4. Właściwość funkcjonalna 118 5. Ustalanie właściwości sądu i następstwa niewłaściwości 120 V. Sprawdzenie dopuszczalności drogi sądowej oraz istnienia jurysdykcji krajowej, immunitetu sądowego i immunitetu parlamentarnego 122 1. Uwagi ogólne 122 2. Przesłanki procesowe. Zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna i legitymacja procesowa 123 2.1. Przesłanki procesowe 123 2.2. Zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna i legitymacja procesowa 128 3. Dopuszczalność drogi sądowej 132 3.1. Charakterystyka ogólna 132 3.2. Prejudycjalne ograniczenie dopuszczalności drogi sądowej 136 3.3. Spory kompetencyjne 140 4. Jurysdykcja krajowa i immunitet sądowy 144 4.1. Rodzaje jurysdykcji krajowej i skutki procesowe jej nieistnienia 144 4.2. Immunitet sądowy i jego skutki procesowe 150 5. Immunitet parlamentarny i jego skutki procesowe 153 6. Kolejność kontrolowania drogi sądowej, jurysdykcji krajowej i właściwości sądu 159 VI. Sprawdzenie sprawy z punktu widzenia jej rozpoznania we właściwym trybie i w postępowaniu odrębnym 164 1. Zmiana trybu postępowania 164 2. Zakwalifikowanie sprawy do postępowania odrębnego 165 VII. Zawieszenie postępowania 168 VIII. Rozprawa 173 1. Uwagi wstępne 173 2. Doręczenia pism sądowych i terminy procesowe 177 2.1. Doręczenia sądowe 177 2.2. Terminy procesowe 183 3. Czynności przygotowawcze przed rozprawą 185 4. Zachowanie się pozwanego w procesie cywilnym. Złożenie odpowiedzi na pozew. Powództwo wzajemne, zarzut potrącenia i prawa zatrzymania 190 4.1. Uwagi ogólne 190 4.2. Złożenie odpowiedzi na pozew 193 4.3. Uznanie powództwa 194 4.4. Powództwo wzajemne 197 4.5. Zarzut potrącenia i prawa zatrzymania 199 4.6. Ugoda sądowa 203 5. Kierownictwo rozprawą 206 6. Przebieg rozprawy 209 6.1. Uwagi ogólne 209 6.2. Wywołanie sprawy 213 6.3. Odroczenie rozprawy 214 6.4. Przedstawienie przez strony swoich stanowisk (rozpoczęcie rozprawy) 216 7. Postępowanie dowodowe 220 7.1. Uwagi wstępne 220 7.2. Zbyteczność dowodzenia (fakty notoryjne, przyznanie, domniemania faktyczne i prawne, dowód prima facie) 222 7.3. Udowodnienie a uprawdopodobnienie 227 7.4. Ograniczenia dowodowe 228 7.5. Zasady określające ciężar przytoczenia faktów i ich dowodu 230 7.6. Dopuszczenie dowodu z urzędu 236 7.7. Zasada bezpośredniości postępowania dowodowego 239 7.8. Dopuszczanie dowodów i przeprowadzanie postępowania dowodowego 241 7.9. Środki dowodowe (pojęcie i klasyfikacja) 243 7.10. Dowód z dokumentów 245 7.11. Dowód z zeznań świadków 252 7.12. Dowód z opinii biegłego 257 7.13. Dowód z przesłuchania stron 267 7.14. Roztrząsanie wyników postępowania dowodowego 271 7.15. Zamknięcie rozprawy 272 IX. Reguły wyrokowania oraz kończenia postępowania w inny sposób 275 1. Uwagi ogólne 275 2. Przedmiot wyrokowania 275 3. Stan sprawy jako podstawa wyrokowania 279 4. Podstawa wyrokowania 280 5. Pojęcie i rodzaje wyroków, a także postanowień kończących postępowanie w sprawie 282 5.1. Uwagi wstępne 282 5.2. Rodzaje wyroków 283 5.3. Rodzaje postanowień i zasadnicze powody wydawania postanowień kończących postępowanie w sprawie 292 X. Wyrokowanie 294 1. Uwagi wstępne 294 2. Narada sędziów 294 3. Zdanie odrębne 297 4. Ogłoszenie wyroku 297 5. Pisemne uzasadnienie wyroku 300 XI. Sprostowanie, uzupełnienie, wykładnia wyroku 303 1. Uwagi ogólne 303 2. Sprostowanie 304 3. Uzupełnienie 305 4. Wykładnia 306 Rozdział czwarty Ogólna charakterystyka systemu zaskarżania orzeczeń sądowych 308 Rozdział piąty Apelacja 321 I. Dopuszczalność apelacji w procesie 321 1. Uwagi wprowadzające 321 2. Dopuszczalność apelacji ze względu na rodzaj orzeczenia 323 3. Dopuszczalność apelacji ze względu na wymagania formalne 324 3.1. Uwagi wprowadzające 324 3.2. Ogólne i szczególne wymagania formalne apelacji 324 3.3. Zakres zaskarżenia 325 3.4. Wskazanie zarzutów apelacyjnych i ich uzasadnienie 326 3.5. Wniosek apelacyjny 335 3.6. Wartość przedmiotu zaskarżenia 337 4. Dopuszczalność apelacji ze względu na termin 338 5. Legitymacja do wniesienia apelacji 339 6. Interes prawny (gravamen) 341 II. Postępowanie sprawdzające. Odpowiedź na apelację 343 1. Postępowanie sprawdzające przed sądem pierwszej instancji 343 2. Odpowiedź na apelację 344 3. Postępowanie sprawdzające przed sądem drugiej instancji 346 III. Rozpoznanie apelacji przez sąd drugiej instancji 346 1. Uwagi wprowadzające 346 2. Rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym 348 3. Rozpoznanie apelacji na rozprawie 349 3.1. Wyznaczenie rozprawy 349 3.2. Przebieg rozprawy 352 4. Zakres rozpoznania sądowego w postępowaniu apelacyjnym 355 4.1. Uwagi wprowadzające 355 4.2. Zakres przedmiotowy rozpoznania w postępowaniu apelacyjnym 356 4.3. Zakres podmiotowy rozpoznania apelacyjnego 359 4.4. Zakres rozpoznania apelacyjnego ze względu na konieczność ustalenia stanu faktycznego 361 4.5. Ius novorum 366 IV. Orzeczenia sądu drugiej instancji 371 1. Uwagi wprowadzające 371 2. Rodzaje rozstrzygnięć sądu drugiej instancji 371 2.1. Uwagi ogólne 371 2.2. Oddalenie apelacji 372 2.3. Zmiana zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy 373 2.4. Uchylenie zaskarżonego wyroku 375 2.5. Związanie oceną prawną 381 2.6. Umorzenie postępowania apelacyjnego 382 2.7. Przedstawianie zagadnień prawnych do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy 382 3. Apelacja w postępowaniu uproszczonym 384 V. Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądu drugiej instancji 386 1. Uzasadnianie orzeczeń 386 2. Doręczanie orzeczeń 387 Rozdział szósty Zażalenie 388 I. Uwagi ogólne 388 II. Zażalenie do sądu drugiej instancji 388 III. Zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji 391 IV. Zażalenie do Sądu Najwyższego 392 Rozdział siódmy Skarga kasacyjna 397 I. Uwagi wstępne dotyczące charakteru prawnego skargi kasacyjnej 397 II. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 402 1. Uwagi wprowadzające 402 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej ze względu na rodzaj orzeczenia 402 3. Dopuszczalność skargi kasacyjnej ze względu na wymagania konstrukcyjne i formalne 404 4. Dopuszczalność skargi kasacyjnej ze względu na termin 407 5. Dopuszczalność skargi kasacyjnej ze względu na przymus adwokacko-radcowski 410 6. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej 411 III. Podstawy skargi kasacyjnej 412 1. Uwagi wprowadzające 412 2. Naruszenie prawa materialnego 416 3. Naruszenie przepisów postępowania 420 IV. Postępowanie sprawdzające przed sądem drugiej instancji 422 V. Odpowiedź na skargę kasacyjną 425 VI. Postępowanie przed Sądem Najwyższym 426 1. Postępowanie sprawdzające 426 2. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania 426 3. Postępowanie rozpoznawcze 428 VII. Wyrokowanie przez Sąd Najwyższy 430 1. Podstawa wyrokowania 430 2. Orzeczenia kończące postępowanie kasacyjne 432 2.1. Uwagi wprowadzające 432 2.2. Oddalenie skargi kasacyjnej 433 2.3. Uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania 433 2.4. Uchylenie zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy 435 2.5. Uchylenie zaskarżonego orzeczenia i odrzucenie pozwu lub umorzenie postępowania 438 2.6. Umorzenie postępowania kasacyjnego 439 2.7. Przedstawianie zagadnień prawnych powiększonemu składowi Sądu Najwyższego 439 2.8. Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń Sądu Najwyższego 440 Rozdział ósmy Skarga o wznowienie postępowania 442 I. Uwagi wstępne (pojęcie prawomocności orzeczeń sądowych, prawomocność formalna i materialna, powaga rzeczy osądzonej) 442 II. Podstawy wznowienia postępowania 443 III. Przebieg postępowania wznowieniowego 446 Bibliografia 451 Skorowidz rzeczowy 467

Cechy produktu

Cechy produktu

Wydawca: Kluwer SA Wolters

data wydania: 2013

numer produktu: 300005907

kod produktu: F9351BC1EB

Zabezpieczenie pliku: Watermark

Średnia ocena Klientów:
Kategorie

Zobacz również

 

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 4 i 5. Zobowiązania. Część szczegółowa (Ebook)

Czesława Żuławska, Helena Ciepła, Jacek Gudowski

wydawca: Kluwer Polska SA Wolters

format pliku - PDF

00000

Publikacja jest klasycznym komentarzem prawniczym kontynuującym bogate, sięgające okresu międzywojennego, tradycje polskiej myśli prawniczej. Tomy IV i V poświęcone są części szczegółowej zobowiązań i zawierają omówienie problematyki umów oraz innych instytucji prawa obligacyjnego unormowanych w...zobacz więcej »
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 4 i 5. Zobowiązania. Część szczegółowa (Ebook)

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 4 i 5. Zobowiązania. Część szczegółowa (Ebook)

Czesława Żuławska

399 zł 359.10 zł

zamów

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 4 i 5. Zobowiązania. Część szczegółowa (Ebook)

Czesława Żuławska, Helena Ciepła, Jacek Gudowski

wydawca: Kluwer Polska SA Wolters

format pliku - EPUB

00000

Publikacja jest klasycznym komentarzem prawniczym kontynuującym bogate, sięgające okresu międzywojennego, tradycje polskiej myśli prawniczej. Tomy IV i V poświęcone są części szczegółowej zobowiązań i zawierają omówienie problematyki umów oraz innych instytucji prawa obligacyjnego unormowanych w...zobacz więcej »
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 4 i 5. Zobowiązania. Część szczegółowa (Ebook)

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 4 i 5. Zobowiązania. Część szczegółowa (Ebook)

Czesława Żuławska

399 zł 359.10 zł

zamów

Przebieg procesu cywilnego (Ebook)

Tadeusz Wiśniewski

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - EPUB

00000

W drugim wydaniu opracowania uwzględniono najważniejsze - z punktu widzenia przedstawionej problematyki - zmiany wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego od czasu pierwszej edycji publikacji w 2008 r. Autor zaprezentował poszczególne stadia procesu cywilnego oraz najistotniejsze...zobacz więcej »
Przebieg procesu cywilnego (Ebook)

Przebieg procesu cywilnego (Ebook)

Tadeusz Wiśniewski

169 zł 152.10 zł

zamów

Przebieg procesu cywilnego (Ebook)

Tadeusz Wiśniewski

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - PDF

00000

W drugim wydaniu opracowania uwzględniono najważniejsze - z punktu widzenia przedstawionej problematyki - zmiany wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego od czasu pierwszej edycji publikacji w 2008 r. Autor zaprezentował poszczególne stadia procesu cywilnego oraz najistotniejsze...zobacz więcej »
Przebieg procesu cywilnego (Ebook)

Przebieg procesu cywilnego (Ebook)

Tadeusz Wiśniewski

169 zł 152.10 zł

zamów

System Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 3. Środki zaskarżenia (Ebook)

Henryk Pietrzkowski, Jacek Gudowski, Krystian Markiewicz

wydawca: LexisNexis Sp. z o.o.

format pliku - EPUB

00000

System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom III. Środki zaskarżenia pod redakcją Jacka Gudowskiego to pierwsze i unikatowe opracowanie na rynku prawniczym, w którym znajdą Państwo najbogatsze i najnowsze orzecznictwo, piśmiennictwo obce, poglądy nauki prawa, ale również ? co najważniejsze ?...zobacz więcej »
System Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 3. Środki zaskarżenia (Ebook)

System Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 3. Środki zaskarżenia (Ebook)

Henryk Pietrzkowski

458 zł 412.20 zł

zamów

Inne eBooki wydawcy

 

Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki (Ebook)

Katarzyna Mańko, Magdalena Czuba-Wąsowska

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - PDF

00000

Publikacja Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki zawiera kompleksowe opracowanie kwestii odpowiedzialności za realizację obowiązków edukacyjnych: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz kontroli i egzekucji ich spełniania. W książce wiele uwagi...zobacz więcej »

Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki (Ebook)

Katarzyna Mańko

45 zł 40.50 zł

zamów

Szkoła w kryzysie versus media (Ebook)

Grażyna Piechota

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - PDF

00000

Książka, będąca następstwem cyklu wykładów i warsztatów prowadzonych dla dyrektorów szkół, jest poświęcona współpracy szkół z mediami w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową. Media są zainteresowane działalnością szkół, choć wydaje się, że szkoły nie zawsze są do takiej współpracy przygotowane....zobacz więcej »

Szkoła w kryzysie versus media (Ebook)

Grażyna Piechota

29 zł 26.10 zł

zamów

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 6. Spadki (Ebook)

Elżbieta Skowrońska-Bocian, Jacek Gudowski, Jacek Wierciński

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - PDF

00000

Publikacja jest klasycznym komentarzem prawniczym, kontynuującym bogate, sięgające międzywojnia, tradycje polskiej myśli prawniczej. W syntetycznych, ale wyczerpujących omówieniach, podanych prostym, komunikatywnym językiem prawniczym, łączącym bogaty dorobek doktryny i orzecznictwa, Autorzy...zobacz więcej »

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 6. Spadki (Ebook)

Elżbieta Skowrońska-Bocian

189 zł 170.10 zł

zamów

MERITUM Postępowanie cywilne (Ebook)

Elwira Marszałkowska-Krześ

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - PDF

00000

Postępowanie cywilne wydane w serii MERITUM, to systemowe ujęcie dotyczące wszystkich rodzajów postępowania w sprawach cywilnych oraz w regulacjach międzynarodowych i unijnych tych spraw. Celem publikacji jest przystępne i przejrzyste przedstawienie przesłanek, przebiegu oraz zakończenia...zobacz więcej »

MERITUM Postępowanie cywilne (Ebook)

Elwira Marszałkowska-Krześ

299 zł 269.10 zł

zamów

Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. Aspekty administracyjnoprawne (Ebook)

Magdalena Małecka-Łyszczek

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - EPUB

00000

Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące współpracy, którą w coraz szerszym zakresie administracja samorządowa podejmuje z tzw. podmiotami ekonomii społecznej. W pracy dokonano niezbędnych ustaleń terminologicznych oraz teoretycznych w zakresie możliwych konstrukcji i form prawnych, w jakich...zobacz więcej »

Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. Aspekty administracyjnoprawne (Ebook)

Magdalena Małecka-Łyszczek

99 zł 89.10 zł

zamów

Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. Aspekty administracyjnoprawne (Ebook)

Magdalena Małecka-Łyszczek

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - PDF

00000

Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące współpracy, którą w coraz szerszym zakresie administracja samorządowa podejmuje z tzw. podmiotami ekonomii społecznej. W pracy dokonano niezbędnych ustaleń terminologicznych oraz teoretycznych w zakresie możliwych konstrukcji i form prawnych, w jakich...zobacz więcej »

Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. Aspekty administracyjnoprawne (Ebook)

Magdalena Małecka-Łyszczek

99 zł 89.10 zł

zamów

MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz (Ebook)

Angelina Stokłosa, Szymon Syp

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - EPUB

00000

W komentarzu omówiono przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 (MAR). Autorzy uwzględnili wszystkie dotychczas wydane akty wykonawcze do MAR oraz stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie MAR. Publikacja stanowi praktyczną pomoc w codziennym wykonywaniu...zobacz więcej »

MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz (Ebook)

Angelina Stokłosa

139 zł 125.10 zł

zamów

Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz (Ebook)

Katarzyna Antolak-Szymanski, Olga Maria Piaskowska

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - PDF

00000

W komentarzu szczegółowo omówiono mediację w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych nowelą z dnia 10 września 2015 r. oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, z uwzględnieniem przepisów dyrektywy w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych....zobacz więcej »

Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz (Ebook)

Katarzyna Antolak-Szymanski

129 zł 116.10 zł

zamów
Dodaj recenzję

Dodaj recenzję produktu "Przebieg procesu cywilnego"

Twoja ocena
Jednym zdaniem
Treść recenzji
Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem publikowanej recenzji i nie narusza ona praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na wykorzystanie recenzji przez Ravelo sp. z o.o. do celów promocyjnych.

Inni klienci oglądali również

Nowe wydanie serii książeczek do rysowania Cykl książeczek zawierających serię żartobliwych komiksowych instrukcji zachęcających dzieci do twórczego eksperymentowania. Przewodnikami po fascynującym świecie kształtów i kolorów są sympatyczni bohaterowie: żyrafa Grażynka i ptaszek Gwarek....

Zabawa w malowanie dla najmłodszych  Dwie książeczki dla maluchów, które uczą się malować. Dziecko odciska paluszek w kolorowej farbce, wypełnia kolorowanki ze zwierzętami i odrysowuje ich kształty.

Książka, na którą wszyscy czekaliśmy. Przejmująca, potężna, praktyczna. Każdy lider musi ją przeczytać. – Fox Business Network Ar-Ramadi, stracone miasto, piekło na ziemi. Jednostka specjalna komandosów SEALs pod wodzą Jocko Willinka i Leifa Babina stanęła przed misją zabezpieczenia...

Kierunek: freelance

Kierunek: freelance

11111

zamów
36.90 zł
24.72 zł

Przejmij kontrolę nad swoją karierą! Chcesz zacząć zarabiać na swoim talencie, pasji i pracować według własnej wizji? Poszukujesz dodatkowego źródła dochodu lub nowej ścieżki rozwoju zawodowego? Radość z wykonywanej pracy stała się odległym marzeniem? Nieważne, jaka motywacja tobą...

Umysł prawniczy

Umysł prawniczy

zamów
39.90 zł
33.92 zł

Jak myśli prawnik? Czy istnieje intuicja prawnicza? Czy prawnik potrzebuje wyobraźni? Dlaczego prawo jest abstrakcyjne? Myślenie prawnicze od wieków stanowi wyzwanie dla teoretyków prawa i filozofów. Nie sposób się temu dziwić, zważywszy na rolę,...

Istotnym skutkiem dążenia różnorodnych podmiotów gospodarczych do osiągania korzyści z rozwoju międzynarodowego podziału pracy jest wzrost stopnia zależności i zarazem współzależności ekonomicznej gospodarek narodowych poszczególnych krajów świata i ich grup. Towarzyszy temu coraz bardziej...

Kwestia połączeń i fuzji przedsiębiorstw bankowych dążących do poprawy konkurencyjności należała do najważniejszych problemów bankowości polskiej w latach 1990. i z pewnością nadal stanowić będzie integralny element przemian strukturalnych sektora bankowego w Polsce. Ranga tego zjawiska wynikała...

W drugim wydaniu opracowania uwzględniono najważniejsze - z punktu widzenia przedstawionej problematyki - zmiany wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego od czasu pierwszej edycji publikacji w 2008 r. Autor zaprezentował poszczególne stadia procesu cywilnego oraz najistotniejsze...

Jak odliczyć 100 % VAT od wydatków na paliwo (olej, gaz)? WYKORZYSTAJ SZANSĘ NA DUŻE OSZCZĘDNOŚCI! Od 2014 r. obowiązują zmiany w ustawie o VAT umożliwiające podatnikom pełne (100%) odliczenie podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o...

Jak narysować … kota

wydawca: Wilga

kategoria wiekowa:5-7 lat

OPRAWA MIĘKKA

00000

Nowe wydanie serii książeczek do rysowania

Cykl książeczek zawierających serię żartobliwych komiksowych instrukcji zachęcających dzieci do twórczego eksperymentowania. Przewodnikami po fascynującym świecie kształtów i kolorów są sympatyczni bohaterowie: żyrafa Grażynka i ptaszek...

zobacz więcej »
Jak narysować … kota

Jak narysować … kota

169 zł152.10 zł

zamów

MALOWANIE PALCAMI Dzikie zwierzęta

wydawca: Wilga

kategoria wiekowa:5-7 lat,8-11 lat

OPRAWA MIĘKKA

00000

Zabawa w malowanie dla najmłodszych 

Dwie książeczki dla maluchów, które uczą się malować. Dziecko odciska paluszek w kolorowej farbce, wypełnia kolorowanki ze zwierzętami i odrysowuje ich kształty.

zobacz więcej »
MALOWANIE PALCAMI  Dzikie zwierzęta
-33%

MALOWANIE PALCAMI Dzikie zwierzęta

169 zł152.10 zł

zamów

Ekstremalne przywództwo.

Willink Jocko, Babin Leif

wydawca: Wydawnictwo Sine Qua Non

OPRAWA MIĘKKA

11111ocena: 5 [liczba ocen: 2]

Książka, na którą wszyscy czekaliśmy. Przejmująca, potężna, praktyczna. Każdy lider musi ją przeczytać. – Fox Business Network

Ar-Ramadi, stracone miasto, piekło na ziemi. Jednostka specjalna komandosów SEALs pod wodzą Jocko Willinka i Leifa Babina stanęła przed misją...

zobacz więcej »
Ekstremalne przywództwo.

Ekstremalne przywództwo.

Willink Jocko, Babin Leif

169 zł152.10 zł

zamów

Kierunek: freelance

Brzozowska Ewa

wydawca: Edgard

seria:SAMO SEDNO

OPRAWA MIĘKKA

11111ocena: 5 [liczba ocen: 1]

Przejmij kontrolę nad swoją karierą!

Chcesz zacząć zarabiać na swoim talencie, pasji i pracować według własnej wizji? Poszukujesz dodatkowego źródła dochodu lub nowej ścieżki rozwoju zawodowego? Radość z wykonywanej pracy stała się odległym marzeniem? Nieważne,...

zobacz więcej »
Kierunek: freelance
-33%

Kierunek: freelance

Brzozowska Ewa

169 zł152.10 zł

zamów

Umysł prawniczy

Bartosz Brożek

wydawca: Copernicus Center Press

OPRAWA TWARDA

00000

Jak myśli prawnik?

Czy istnieje intuicja prawnicza?

Czy prawnik potrzebuje wyobraźni?

Dlaczego prawo jest abstrakcyjne?

Myślenie...

zobacz więcej »
Umysł prawniczy

Umysł prawniczy

Bartosz Brożek

169 zł152.10 zł

zamów

Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny - przebieg - skutki (Ebook)

Bednarczyk Jan, Józef Misala

wydawca: CeDeWu Sp. z o.o. Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Istotnym skutkiem dążenia różnorodnych podmiotów gospodarczych do osiągania korzyści z rozwoju międzynarodowego podziału pracy jest wzrost stopnia zależności i zarazem współzależności ekonomicznej gospodarek narodowych poszczególnych krajów świata i ich grup. Towarzyszy temu coraz bardziej...

zobacz więcej »
Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny - przebieg - skutki

Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny - przebieg - skutki (Ebook)

Bednarczyk Jan, Józef Misala

169 zł152.10 zł

zamów

Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. Rozdział 4. PRZEBIEG PROCESU KONSOLIDACJI W WYBRANYCH KRAJACH (Ebook)

Kinga Stępień

wydawca: CeDeWu Sp. z o.o. Wydawnictwo

format pliku - PDF

00000

Kwestia połączeń i fuzji przedsiębiorstw bankowych dążących do poprawy konkurencyjności należała do najważniejszych problemów bankowości polskiej w latach 1990. i z pewnością nadal stanowić będzie integralny element przemian strukturalnych sektora bankowego w Polsce. Ranga tego zjawiska wynikała...zobacz więcej »
Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. Rozdział 4. PRZEBIEG PROCESU KONSOLIDACJI W WYBRANYCH KRAJACH

Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. Rozdział 4. PRZEBIEG PROCESU KONSOLIDACJI W WYBRANYCH KRAJACH (Ebook)

Kinga Stępień

169 zł152.10 zł

zamów

Przebieg procesu cywilnego (Ebook)

Tadeusz Wiśniewski

wydawca: Kluwer SA Wolters

format pliku - EPUB

00000

W drugim wydaniu opracowania uwzględniono najważniejsze - z punktu widzenia przedstawionej problematyki - zmiany wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego od czasu pierwszej edycji publikacji w 2008 r. Autor zaprezentował poszczególne stadia procesu cywilnego oraz najistotniejsze...zobacz więcej »
Przebieg procesu cywilnego

Przebieg procesu cywilnego (Ebook)

Tadeusz Wiśniewski

169 zł152.10 zł

zamów

Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją (Ebook)

Renata Mroczkowska

wydawca: Doradztwa i Doskonalen Ośrodek

format pliku - PDF

00000

Jak odliczyć 100 % VAT od wydatków na paliwo (olej, gaz)? WYKORZYSTAJ SZANSĘ NA DUŻE OSZCZĘDNOŚCI! Od 2014 r. obowiązują zmiany w ustawie o VAT umożliwiające podatnikom pełne (100%) odliczenie podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o...zobacz więcej »
Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją

Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją (Ebook)

Renata Mroczkowska

169 zł152.10 zł

zamów
To top