Księgarnia internetowa Ravelo – tanie książki, zabawki, prezenty
Księgarnia Ravelo – książki, ebooki, zabawki
Twój koszyk »
jest pusty
+1

Dodano:
sprawdź zawartość koszyka »

sprawdź
koszyk »
kontynuuj
zakupy »
KsiążkiKsiążki
ZabawkiZabawki
LifestyleLifestyle
PrezentyPrezenty
eBookieBooki
PodręcznikiPodręczniki
Art. pap.Art. pap.
OutletOutlet

 

REGULAMIN KONKURSU na najlepszą recenzję miesiąca!

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem Konkursu jest Ravelo Sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, NIP - 525-25-43-576 (dalej: ,,Organizator").

 

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 lutego 2018. Zwycięzcy wybierani są raz w każdym miesiącu.

 

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem https://ravelo.pl (zwanej dalej ,,Stroną”).

 

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

5. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

6. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:

 

a) „Uczestnik” – osoba, która dołączyła do grona osób biorących udział w Konkursie https://ravelo.pl

b) Konto – konto użytkownika w Sklepie

c) „Sklep” – strona internetowa Księgarni Ravelo.pl Organizatora https://ravelo.pl

 

d) „Karta Produktu” – strona konkretnego produktu, np. książki w Sklepie

e) „Recenzja”- opinia o książce, umieszczona przez Uczestnika na wybranej Karcie Produktu w Sklepie.

7. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem sieci Internet, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu Strony.

 

§ 2

 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej ,,Uczestnik”) może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

a) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich,

b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

c) posiada konto w Sklepie, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, zgodne z regulaminem Sklepu,

d) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania,

 

e) zaakceptowała Regulamin,

 

f) wykonała zadanie konkursowe wskazane w §3 ust. 1 zgodnie z Regulaminem.

 

2. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

 

§ 3

 

Zasady Konkursu

 

1. Zadaniem Uczestnika jest:

 

a) Opublikowanie Recenzji dowolnej Książki na stronie Ravelo. Recenzja musi zostać dodana na właściwej Karcie Produktu. Recenzja musi być unikalna (nie publikowana na innych stronach).

b) Warunkiem dodania Recenzji jest posiadanie Konta w Sklepie.

2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wiele razy, jednak jeden Uczestnik może wygrać tylko raz.

3. Niedopuszczalne jest tworzenie wielu kont przez jednego i tego samego Uczestnika w celu wprowadzenia w błąd Organizatora.

4. Uczestnik zamieszczając Materiał wyraża jednocześnie zgodę na:

a) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu na warunkach Regulaminu, w tym do wysyłki nagród i kontaktu z Uczestnikiem, w razie przyznania mu tytułu zwycięzcy Konkursu,

b) dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Materiału w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału oraz na ich rozpowszechnianie z notą autorską obejmującą imię i nazwisko Uczestnika,

c) publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.

5. Przesyłając Materiał do Konkursu i akceptując Regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw do Materiału

b) Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw do wizerunku osób na nim przedstawionych,

c) wyraża zgodę na rozpowszechnianie Materiału na stronach Sklepu https://www.ravelo.pl i jego udostępnienie użytkownikom Sklepu

d) nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem Materiału na stronach portalu https://www.ravelo.pl,

e) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

1. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

2. wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

3. w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

4. tworzenie dzieł zależnych, w tym w celach komercyjnych.

 

6. Organizator oświadcza, że:

a) w przypadku wystąpienia uzasadnionych lub uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych albo praw autorskich poprzez publikację Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału oraz dyskwalifikacji Uczestnika,

b) zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesyłanego przez Uczestników Materiału i zdyskwalifikowania Uczestnika w przypadku, gdy Materiał będzie zawierał treści niezgodne z tematyką Konkursu, naruszające prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich.

7. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w § 3 powoduje dyskwalifikację takiego Uczestnika Konkursu.

§ 4


Rozwiązanie Konkursu

1. Wyłonienie zwycięzców (dalej ,,Zwycięzcy”) nagród nastąpi do piątego dnia każdego miesiąca w czasie trwania konkursu.

2. Zwycięzców wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora komisja konkursowa (dalej „Komisja”) powołana w tym celu przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b) wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c) rozpatrywanie reklamacji uczestników.

3. Zwycięzcą zostanie osoba, której praca konkursowa będzie zdaniem Komisji najciekawsza.

4. Komisja dokona wyboru:

a) 10 zwycięzców nagrody głównej za najlepszą recenzję miesiąca.

5. Dokonując wyboru Zwycięzców Komisja weźmie pod uwagę sposób ujęcia tematu, poziom językowy oraz merytoryczny zamieszczonych Materiałów. Tekst powinien być unikalny, nie publikowany na żadnej innej stronie.

6. Informacje o osobach Zwycięzców tj. imię, nazwisko opublikowane zostaną na Stronie Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu lub do wyłonienia mniejszej liczby Zwycięzców. 

8. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni w wiadomości e-mail.

9. W przypadku:

a) nieodebrania przez Zwycięzcę Konkursu nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu, lub

b) stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Zwycięzcę Konkursu postanowień Regulaminu, nagroda przepada na rzecz Organizatora, a Zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody.

§ 5


Nagrody

 

1. Nagrodą główną w Konkursie są dwie książki-niespodzianki. Tytuły wybierane są przez Komisję.

 

2. Wartość nagród nie przekracza 760 zł. 

 

3. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

4. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

5. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.

6. W celu realizacji prawa do nagrody Zwycięzca zobowiązany jest przesłać Organizatorowi poprzez wiadomość prywatną na Facebooku swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 3 dni od daty jego wyłonienia pod rygorem utraty tytułu Zwycięzcy i prawa do nagrody.

7. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

8. Organizator wyśle do Zwycięzców nagrody pocztą lub pocztą kurierską w ciągu 14 dni od daty wyłonienia zwycięzców na adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesłany w wiadomości, o której mowa w ust. 6 powyżej.

9. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się nieprawdziwe.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane za zgodą Użytkownika w celu organizacji Konkursu, rozliczenia należności publicznoprawnych oraz w celu wykonywania licencji, o której mowa w §3 ust. 5.

2. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.

3. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Organizatora, wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

 

6. Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

 

7. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

 

9.W sprawach Konkursu można się kontaktować z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłanej na adres: konkurs@ravelo.pl

 

11. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
To top