Księgarnia internetowa Ravelo – tanie książki i wiele więcej
Księgarnia Ravelo – książki, ebooki, zabawki
Twój koszyk »
jest pusty
+1

Dodano:
sprawdź zawartość koszyka »

sprawdź
koszyk »
kontynuuj
zakupy »
promocja
System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech - Ebooki i Audiobooki
wstaw obrazek na swoją stronę
X <a href="https://www.ravelo.pl/system-resocjalizacji-mlodziezy-niedostosowanej-spolecznie-w-polsce-i-w-niemczech-justyna-kusztal,p12775839.html" title="System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech"> <img src="https://www.ravelo.pl/pub/mm/img/220/12775839.jpg" alt="System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech - Ebooki i Audiobooki"> </a>

System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech (Ebook)

Justyna Kusztal

Wydawnictwo Wam , data wydania 2008

Oceń produkt

eBook - książka w wersji elektronicznej
PDF - chroniony przez Adobe DRM
więcej informacji o eBookach
Produkt aktualnie niedostępny...
Zobacz pełny opis

Pełny opis eBooka – Justyna Kusztal "System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech"

Książka stanowi analizę porównawczą systemu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech. Analizie poddane zostały działania pomocowe nakierowane na profilaktykę oraz działania tradycyjnie resocjalizacyjne. System, ze względu na regulacje ustawowe, obejmuje generalnie młodzież do 21 roku życia. Opracowanie nie stanowi jedynie komentarza do obowiązujących aktów prawnych konstytuujących funkcjonowanie systemów resocjalizacji młodzieży społecznie niedostosowanej w Polsce i w Niemczech, ale jest również przedstawieniem podobieństw i różnic w strukturze systemu i jego funkcjonowaniu w praktyce prawnej i resocjalizacyjnej. Uwzględniając stan prawny ze stycznia 2008 roku, książka może stanowić cenną pomoc dla wszystkich, którzy zajmują się w praktyce resocjalizacją młodzieży, jak i tych, którzy do takiej pracy się przygotowują. 

Spis treści

Wstęp 11 Rozdział pierwszy. Ewolucja i stan obecny idei i praktyki resocjalizacji nieletnich 13 1.1. Filozofi czny i prawny kontekst pedagogiki resocjalizacyjnej 13 1.2. Postępowanie z nieletnimi w ujęciu ewolucyjnym na tle głównych tendencji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości 19 1.3. Aktualne trendy w przeciwdziałaniu przestępczości nieletnich 22 Rozdział drugi. Metodologia badań własnych 25 2.1. Cel i problematyka badań 25 2.2. Zmienne w badaniach porównawczych 27 2.2.1. Kulturowe i ekonomiczne determinanty kondycji młodzieży w społeczeństwie ponowoczesnym 27 2.2.2. Młodzież polska w społeczeństwie „na granicy ponowoczesności” 31 2.2.3. Etiologia społecznego niedostosowania młodzieży 33 2.2.4. System resocjalizacji w kontekście wychowania i regulacji prawnych 34 2.2.5. Składniki systemu resocjalizacji 37 2.2.6. Cele i funkcje systemu resocjalizacji 37 2.2.7. Metody, formy i środki w systemie oddziaływań resocjalizacyjnych 39 2.2.8. Efektywność systemu resocjalizacji 43 2.3. Wskaźniki w badaniach porównawczych 47 2.4. Metody i narzędzia badawcze 48 2.4.1. Dylematy metodologiczne badań interdyscyplinarnych 48 2.4.2. Zalety klasycznych badań systemowych w analizie porównawczej systemu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 49 2.4.3. Komparatystyka prawnicza i metody analizy tekstów prawnych 50 2.4.4. Procedura i organizacja własnych badań porównawczych 52 2.5. Miejsce i czas badań 57 2.6. Charakterystyka badanej grupy 57 2.7. Charakterystyka zgromadzonych materiałów 58 Rozdział trzeci. Kategorie młodzieży społecznie niedostosowanej w polskim i niemieckim systemie resocjalizacji 61 3.1. Zachowania sprzeczne z prawem 62 3.1.1. Czyn karalny nieletniego w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich 62 3.1.2. Granice nieletności w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich 63 3.1.3. Odpowiedzialność karna nieletnich według Kodeksu karnego 64 3.1.4. Odpowiedzialność karna nieletnich w niemieckiej Ustawie o sądownictwie dla nieletnich 65 3.2. Zachowania sprzeczne z normami społecznymi 67 3.2.1. Demoralizacja według Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 67 3.2.2. Zagrożenie dobra dziecka według polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 70 3.2.3. Zagrożenie dobra dziecka w niemieckich regulacjach normatywnych 71 3.2.4. Granice wiekowe młodzieży objętej systemem resocjalizacji wobec zachowań sprzecznych z normami społecznymi 74 3.2.5. Ochrona dzieci i młodzieży przed społecznym niedostosowaniem w Ustawie o ochronie młodzieży (JugendschutzGesetz) 75 Rozdział czwarty. Sfera teleologiczna ustawodawstwa obejmującego pomoc i resocjalizację młodzieży społecznie niedostosowanej 77 4.1. Profi laktyka jako podstawowy cel ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 77 4.2. Prewencja poprzez wychowanie w niemieckiej Ustawie o sądownictwie dla nieletnich 79 4.3. Podstawowe zasady wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich 81 Rozdział piąty. Instytucje zaangażowane w proces resocjalizacji młodzieży społecznie niedostosowanej 85 5.1. Podmioty publiczne w systemie resocjalizacji 85 5.1.1. Urząd ds. Młodzieży w Niemczech 88 5.1.2. Pomoc sądowa dla młodzieży w wymiarze sprawiedliwości dla nieletnich i młodocianych 90 5.1.3. Zasady funkcjonowania pomocy sądowej w praktyce na przykładzie Jugendgerichtshilfe w Aachen 92 5.1.4. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny i pomoc sądowa dla młodzieży i ich rola w diagnozie pedagogicznej nieletniego 97 5.1.5. Sąd dla nieletnich w polskich i niemieckich regulacjach normatywnych 100 5.1.6. Sąd dla nieletnich w opinii respondentów 103 5.1.7. Kurator w polskiej Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich i Bewaehrungshelfer w Ustawie o sądownictwie dla nieletnich 105 5.1.8. Policja i prokurator w polskim i niemieckim wymiarze sprawiedliwości ds. nieletnich 108 5.1.9. Szkoła w systemie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 111 5.2. Podmioty niezależne w systemie resocjalizacji i pomocy młodzieży 118 5.2.1. Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Pomocy w Wychowaniu (IGfH) i Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego w systemie resocjalizacji dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie 120 5.2.2. MONAR w systemie pomocy i resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 125 5.3. Organizacje samopomocowe w systemie pomocy i resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 128 5.4. Osoba wychowawcy w systemie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 130 5.4.1. Osoba wychowawcy w systemie resocjalizacji w opinii respondentów 132 5.4.2. Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej na przykładzie wybranych instytucji resocjalizacyjnych 134 Rozdział szósty. Reakcje na zachowania prawnie relewantne 139 6.1. Środki wychowawcze według polskiej Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i niemieckiej Ustawy o sądownictwie dla nieletnich 141 6.1.1. Środki polegające na zobowiązaniu do określonych zachowań 141 6.1.1.1. Dzienny Ośrodek Socjoterapii „U Siemachy” w Krakowie i jego funkcje w systemie resocjalizacji 145 6.1.1.2. Otwarte Centrum Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „JoJo” we Frechen 150 6.1.1.3. Naprawienie szkody w polskiej Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich i niemieckiej Ustawie o sądownictwie dla nieletnich 153 6.1.1.4. Mediacja w polskiej Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich a pojednanie ofi ary ze sprawcą w niemieckiej Ustawie o sądownictwie dla nieletnich 154 6.1.1.5. Zasady postępowania mediacyjnego w Nadrenii Północnej 161 6.1.2. Środki wychowawcze polegające na nadzorze 162 6.1.2.1. Ośrodek kuratorski w polskim systemie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 162 6.1.3. Środki o charakterze stacjonarnym w polskiej Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich 164 6.1.3.1. Ośrodek Wychowawczy w Gródku nad Dunajcem 165 6.1.3.2. Umieszczenie w zakładzie wychowawczym w niemieckim systemie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie na przykładzie St. Josefhaus w Eckernhagen 172 6.1.3.3. Charakter prawny środków izolacyjnych w warunkach polskiego i niemieckiego systemu pomocy i resocjalizacji młodzieży 181 6.2. Środki dyscyplinujące w niemieckiej Ustawie o sądownictwie dla nieletnich 185 6.3. Środek poprawczy w polskiej Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich 187 6.3.1. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie – koncepcja resocjalizacji i pomocy młodzieży niedostosowanej społecznie 196 6.4. Kara dla nieletnich w polskim i niemieckim wymiarze sprawiedliwości dla nieletnich i młodocianych 200 6.4.1. Zakład karny w Kolonii – oddział dla nieletnich kobiet – koncepcja pedagogiczna i organizacja 203 6.5. Środki probacyjne w polskim i niemieckim wymiarze sprawiedliwości dla nieletnich i młodocianych 212 6.5.1. Probacja i praca resocjalizacyjna kuratora w opinii respondentów 214 6.6. Środki tymczasowe i zabezpieczające w polskim i niemieckim wymiarze sprawiedliwości dla nieletnich i młodocianych 217 6.6.1. Zadania schroniska dla nieletnich w polskiej Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich i Untersuchungshaft w niemieckiej Ustawie o sądownictwie dla nieletnich 220 6.6.2. Alternatywne formy wykonywania środka tymczasowego w postaci aresztu śledczego „U-Haft Vermeidung” w niemieckim systemie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 225 Rozdział siodmy. Warunki efektywności funkcjonowania systemu resocjalizacji i jej uwarunkowania w opinii respondentów i w świetle analizy dokumentów 231 7.1. Kryteria efektywności systemu resocjalizacji w opinii respondentów 232 7.2. Ocena funkcjonowania systemu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w opinii wywiadowanych i w świetle dokonanych obserwacji 233 7.2.1. Indywidualny dobór metod, form i środków resocjalizacyjnych w systemie resocjalizacji 238 7.3. Koszty resocjalizacji zakładowej w systemie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 250 7.4. Ewaluacja w systemie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 253 7.5. Kierunki reform systemu resocjalizacji w opinii badanej grupy 256 7.6. Wymiana międzynarodowa i szanse skonstruowania uniwersalnego systemu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 231 Rozdział ósmy. Wnioski z badań własnych 265 Podsumowanie 281 Bibliografia 285 Aneks 299

Dodatkowe informacje

Ravelo poleca ebooki:

Bestseller

Kolacja na wieży Eiffla (Ebook)

West Annie

wydawca: HarperCollins Polska

format pliku - EPUB,MOBI

1 1 1 1 1 ocena: 5 [liczba ocen: 1]

Imogena Holgate dowiaduje się, że jest nieuleczalnie chora. Podczas ostatnich miesięcy życia chce odwiedzić miejsca, które zawsze pragnęła zobaczyć. W Paryżu poznaje niezwykle przystojnego Francuza Thierry’ego Girarda. Obustronna fascynacja przeradza się w płomienny romans. Wkrótce Imogena... zobacz więcej »
Kolacja na wieży Eiffla (Ebook)

Kolacja na wieży Eiffla (Ebook)

West Annie

8.99 zł 8.09 zł

zamów

Bestseller

Niezwykły dar (Ebook)

Diana Palmer

wydawca: HarperCollins Polska

format pliku - EPUB,MOBI

1 1 1 1 0 ocena: 4 [liczba ocen: 4]

Pewnego dnia w domu Daltona Kirka, zwanego Tankiem, pojawia się dziewczyna z sąsiedztwa, Merissa Baker, z ostrzeżeniem, że ktoś chce go zabić. Merissa jest uważana za dziwaczkę, bo często ma wizje dotyczące czyjejś przyszłości, najczęściej śmierci. Tank początkowo nie traktuje poważnie jej słów,... zobacz więcej »
Niezwykły dar (Ebook)

Niezwykły dar (Ebook)

Diana Palmer

24.99 zł 22.49 zł

zamów

Płomienna korona (Ebook)

Elżbieta Cherezińska

wydawca: Zysk i S-ka

format pliku - EPUB,MOBI

1 1 1 1 1 ocena: 5 [liczba ocen: 1]

Książę Władysław powrócił z banicji i Kraków odtworzył przed nim swe bramy. Ale Królestwo wciąż jest podzielone, w Starszej Polsce władają książęta Głogowa, w Czechach trwają zawirowania tronowe, a na północy Krzyżacy zaczynają swą grę o Pomorze. Grę, która rozpętała gdańskie piekło.... zobacz więcej »
Płomienna korona (Ebook)

Płomienna korona (Ebook)

Elżbieta Cherezińska

40 zł 36 zł

zamów

Bestseller

Luz I tak nie będę idealna (Ebook)

Mindewicz-Puacz Tatiana

wydawca: Agora

format pliku - EPUB,MOBI

1 1 1 1 0 ocena: 4 [liczba ocen: 2]

„Tak dużo robię, a wciąż czuję, że nie jestem wystarczająco mądra, dobra, piękna”. „Nie mam siły, a jednak coś w środku mówi mi, że powinnam, że muszę dawać z siebie więcej”. „Na zewnątrz pancerz, a wewnątrz krucha jak lód, nikt nie rozumie, jaka jestem delikatna”. Brzmi frustrująco i… znajomo?... zobacz więcej »
Luz I tak nie będę idealna (Ebook)

Luz I tak nie będę idealna...

Mindewicz-Puacz Tatiana

26.99 zł 24.29 zł

zamów

Wszystko, co w Tobie kocham (Ebook)

Samantha Young

wydawca: Burda Publishing Polska

format pliku - EPUB,MOBI

1 1 1 0 0 ocena: 3 [liczba ocen: 3]

Witamy ponownie w Hartwell, spokojnym, nadmorskim miasteczku, idealnym miejscu, gdzie można uciec od wszystkiego i znaleźć uczucie, na które wcale nie czekałaś… Bailey Hartwell ma wiele powodów do zadowolenia – odnosi sukcesy w interesach, ma grono oddanych przyjaciół i stałego chłopaka…... zobacz więcej »
Wszystko, co w Tobie kocham (Ebook)

Wszystko, co w Tobie kocham...

Samantha Young

24 zł 21.60 zł

zamów

Wilcze leże (Ebook)

Andrzej Pilipiuk

wydawca: Fabryka Słów

format pliku - EPUB,MOBI

1 1 1 1 1 ocena: 5 [liczba ocen: 2]

Od A jak Anubis do W jak wilkołactwo. Zanurz się w świat opowieści, w których granica między tym co realne a tym co fikcyjne niebezpiecznie się zaciera... W życiu Roberta Storma nadchodzi wielka zmiana. Gdy na horyzoncie pojawi się dziewczyna, która ma szanse zostać kobietą jego życia,... zobacz więcej »
Wilcze leże (Ebook)

Wilcze leże (Ebook)

Andrzej Pilipiuk

31.92 zł 28.73 zł

zamów

Bestseller

Czarna Madonna (Ebook)

Remigiusz Mróz

wydawca: Czwarta Strona

format pliku - EPUB,MOBI

1 1 1 1 1 ocena: 5 [liczba ocen: 1]

Boeing 747 irlandzkich linii lotniczych miał wylądować w Tel Awiwie o trzeciej w nocy. Nigdy nie dotarł na miejsce, a kontakt z maszyną utracono gdzieś nad Morzem Śródziemnym. Na pokładzie znajdowało się 520 osób, w tym narzeczona Filipa, która miała odbyć pielgrzymkę do Bazyliki Grobu Świętego.... zobacz więcej »
Czarna Madonna (Ebook)

Czarna Madonna (Ebook)

Remigiusz Mróz

31.90 zł 28.71 zł

zamów

Inwazja (Ebook)

Wojtek Miłoszewski

wydawca: W.A.B.

format pliku - EPUB,MOBI

1 1 1 1 1 ocena: 5 [liczba ocen: 2]

Literacka fantazja czy niepokojąca wizja przyszłości? Sensacyjny debiut powieściowy Wojtka Miłoszewskiego! Współczesna Polska, w której żyją: Roman, były żołnierz wojsk specjalnych i uczestnik wielu zagranicznych misji, Danuta – kobieta kochająca luksus, ciężko pracująca i całkowicie... zobacz więcej »
Inwazja (Ebook)

Inwazja (Ebook)

Wojtek Miłoszewski

31.99 zł 28.79 zł

zamów

Nowość Bestseller

MMA fighter Przebaczenie (Ebook)

Vi Keeland

wydawca: Wydawnictwo Kobiece

format pliku - EPUB,MOBI

1 1 1 1 1 ocena: 5 [liczba ocen: 1]

TRZECI TOM EKSCYTUJĄCEJ TRYLOGII Z ZAWODNIKAMI MMA W ROLI GŁÓWNEJ Podobno jeżeli facet jest szarmancki w towarzystwie, to w sypialni wychodzi z niego prawdziwy ogier. Jax Knight, wysportowany zawodnik MMA, jest tego doskonałym przykładem. Publicznie jawi się jako kulturalny mężczyzna o ujmującym... zobacz więcej »
MMA fighter Przebaczenie (Ebook)

MMA fighter Przebaczenie (Ebook)

Vi Keeland

29.90 zł 26.91 zł

zamów
Cechy produktu

Cechy produktu

Wydawca: Wydawnictwo Wam

data wydania : 2008

numer produktu: 12775839

kod produktu: EFB2AD7BEB

Zabezpieczenie pliku: Adobe DRM

Średnia ocena Klientów:
Kategorie

Polecamy także:

 

Bestseller

Sprawdziany. Matematyka Klasa IV (Ebook)

Agnieszka Figat-Jeziorska

wydawca: LITERAT HENRYK PŁONCZYŃSKI

format pliku - PDF

0 0 0 0 0

Tematycznie ułożone sprawdziany z matematyki dla klasy czwartej opracowane przez doświadczoną nauczycielkę. Zadania zawarte w tej książce są zgodne z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej; nadają się do samodzielnej pracy dziecka; ułatwiają powtórzenie wiadomości przed pracą... zobacz więcej »

Sprawdziany. Matematyka Klasa IV (Ebook)

Agnieszka Figat-Jeziorska

6.50 zł 5.85 zł

zamów

Bestseller

Sprawdziany Matematyka Klasa VI (Ebook)

Agnieszka Figat-Jeziorska

wydawca: LITERAT HENRYK PŁONCZYŃSKI

format pliku - PDF

0 0 0 0 0

Tematycznie ułożone sprawdziany z matematyki dla klasy szóstej opracowane przez doświadczoną nauczycielkę. Zadania zawarte w tej książce są zgodne z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej; nadają się do samodzielnej pracy dziecka; ułatwiają powtórzenie wiadomości przed pracą... zobacz więcej »

Sprawdziany Matematyka Klasa VI (Ebook)

Agnieszka Figat-Jeziorska

6.50 zł 5.85 zł

zamów

Bestseller

Gimnastyka podstawowa w edukacji wczesnoszkolnej (Ebook)

Warchoł Katarzyna, Krzysztof Warchoł

wydawca: Fosze

format pliku - PDF

0 0 0 0 0

Autorzy niniejszego opracowania podjęli się próby przygotowania podręcznika w formie atlasu wybranych ćwiczeń gimnastycznych dla nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej, którzy w ramach obligatoryjnych zajęć wychowania fizycznego prowadzą lekcje gimnastyki podstawowej.... zobacz więcej »

Gimnastyka podstawowa w edukacji wczesnoszkolnej (Ebook)

Warchoł Katarzyna

14.90 zł 13.41 zł

zamów

Bestseller

Sekrety poliglotów (Ebook)

Jerzak vel Dobosz Konrad

wydawca: wydawnicza Rivail Oficyna

format pliku - EPUB,MOBI

0 0 0 0 0

Nie masz czasu, talentu i cierpliwości, aby nauczyć się angielskiego, niemieckiego, a może chińskiego? Jeśli tak, ta książka jest właśnie dla ciebie. Autor wyjaśni ci, jak pokonać trudności, wykorzystując sekrety największych poliglotów, którzy opanowali szybko i bez większego wysiłku nawet... zobacz więcej »

Sekrety poliglotów (Ebook)

Jerzak vel Dobosz Konrad

19.90 zł 17.91 zł

zamów
Dodaj recenzję

Dodaj recenzję produktu "System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech"

Twoja ocena
Jednym zdaniem
Treść recenzji
Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem publikowanej recenzji i nie narusza ona praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na wykorzystanie recenzji przez Ravelo sp. z o.o. do celów promocyjnych.
Biorę udział w konkursie recenzji.
promocja
To top