Księgarnia internetowa Ravelo – tanie książki i wiele więcej
Twój koszyk »
jest pusty
+1

Dodano:
sprawdź zawartość koszyka »

sprawdź
koszyk »
kontynuuj
zakupy »
promocjapromocja
System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech - Ebooki i Audiobooki
wstaw obrazek na swoją stronę
X <a href="https://www.ravelo.pl/system-resocjalizacji-mlodziezy-niedostosowanej-spolecznie-w-polsce-i-w-niemczech-justyna-kusztal,p12775839.html" title="System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech"> <img src="https://www.ravelo.pl/pub/mm/img/220/12775839.jpg" alt="System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech - Ebooki i Audiobooki"> </a>

System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech (Ebook)

Justyna Kusztal
Wydawnictwo Wam , data wydania 2008

Oceń produkt

eBook - książka w wersji elektronicznej
PDF - chroniony przez Adobe DRM
więcej informacji o eBookach
Produkt aktualnie niedostępny...
Zobacz pełny opis

Pełny opis eBooka – Justyna Kusztal "System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech"

Książka stanowi analizę porównawczą systemu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech. Analizie poddane zostały działania pomocowe nakierowane na profilaktykę oraz działania tradycyjnie resocjalizacyjne. System, ze względu na regulacje ustawowe, obejmuje generalnie młodzież do 21 roku życia. Opracowanie nie stanowi jedynie komentarza do obowiązujących aktów prawnych konstytuujących funkcjonowanie systemów resocjalizacji młodzieży społecznie niedostosowanej w Polsce i w Niemczech, ale jest również przedstawieniem podobieństw i różnic w strukturze systemu i jego funkcjonowaniu w praktyce prawnej i resocjalizacyjnej. Uwzględniając stan prawny ze stycznia 2008 roku, książka może stanowić cenną pomoc dla wszystkich, którzy zajmują się w praktyce resocjalizacją młodzieży, jak i tych, którzy do takiej pracy się przygotowują. 

Spis treści

Wstęp 11 Rozdział pierwszy. Ewolucja i stan obecny idei i praktyki resocjalizacji nieletnich 13 1.1. Filozofi czny i prawny kontekst pedagogiki resocjalizacyjnej 13 1.2. Postępowanie z nieletnimi w ujęciu ewolucyjnym na tle głównych tendencji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości 19 1.3. Aktualne trendy w przeciwdziałaniu przestępczości nieletnich 22 Rozdział drugi. Metodologia badań własnych 25 2.1. Cel i problematyka badań 25 2.2. Zmienne w badaniach porównawczych 27 2.2.1. Kulturowe i ekonomiczne determinanty kondycji młodzieży w społeczeństwie ponowoczesnym 27 2.2.2. Młodzież polska w społeczeństwie „na granicy ponowoczesności” 31 2.2.3. Etiologia społecznego niedostosowania młodzieży 33 2.2.4. System resocjalizacji w kontekście wychowania i regulacji prawnych 34 2.2.5. Składniki systemu resocjalizacji 37 2.2.6. Cele i funkcje systemu resocjalizacji 37 2.2.7. Metody, formy i środki w systemie oddziaływań resocjalizacyjnych 39 2.2.8. Efektywność systemu resocjalizacji 43 2.3. Wskaźniki w badaniach porównawczych 47 2.4. Metody i narzędzia badawcze 48 2.4.1. Dylematy metodologiczne badań interdyscyplinarnych 48 2.4.2. Zalety klasycznych badań systemowych w analizie porównawczej systemu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 49 2.4.3. Komparatystyka prawnicza i metody analizy tekstów prawnych 50 2.4.4. Procedura i organizacja własnych badań porównawczych 52 2.5. Miejsce i czas badań 57 2.6. Charakterystyka badanej grupy 57 2.7. Charakterystyka zgromadzonych materiałów 58 Rozdział trzeci. Kategorie młodzieży społecznie niedostosowanej w polskim i niemieckim systemie resocjalizacji 61 3.1. Zachowania sprzeczne z prawem 62 3.1.1. Czyn karalny nieletniego w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich 62 3.1.2. Granice nieletności w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich 63 3.1.3. Odpowiedzialność karna nieletnich według Kodeksu karnego 64 3.1.4. Odpowiedzialność karna nieletnich w niemieckiej Ustawie o sądownictwie dla nieletnich 65 3.2. Zachowania sprzeczne z normami społecznymi 67 3.2.1. Demoralizacja według Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 67 3.2.2. Zagrożenie dobra dziecka według polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 70 3.2.3. Zagrożenie dobra dziecka w niemieckich regulacjach normatywnych 71 3.2.4. Granice wiekowe młodzieży objętej systemem resocjalizacji wobec zachowań sprzecznych z normami społecznymi 74 3.2.5. Ochrona dzieci i młodzieży przed społecznym niedostosowaniem w Ustawie o ochronie młodzieży (JugendschutzGesetz) 75 Rozdział czwarty. Sfera teleologiczna ustawodawstwa obejmującego pomoc i resocjalizację młodzieży społecznie niedostosowanej 77 4.1. Profi laktyka jako podstawowy cel ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 77 4.2. Prewencja poprzez wychowanie w niemieckiej Ustawie o sądownictwie dla nieletnich 79 4.3. Podstawowe zasady wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich 81 Rozdział piąty. Instytucje zaangażowane w proces resocjalizacji młodzieży społecznie niedostosowanej 85 5.1. Podmioty publiczne w systemie resocjalizacji 85 5.1.1. Urząd ds. Młodzieży w Niemczech 88 5.1.2. Pomoc sądowa dla młodzieży w wymiarze sprawiedliwości dla nieletnich i młodocianych 90 5.1.3. Zasady funkcjonowania pomocy sądowej w praktyce na przykładzie Jugendgerichtshilfe w Aachen 92 5.1.4. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny i pomoc sądowa dla młodzieży i ich rola w diagnozie pedagogicznej nieletniego 97 5.1.5. Sąd dla nieletnich w polskich i niemieckich regulacjach normatywnych 100 5.1.6. Sąd dla nieletnich w opinii respondentów 103 5.1.7. Kurator w polskiej Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich i Bewaehrungshelfer w Ustawie o sądownictwie dla nieletnich 105 5.1.8. Policja i prokurator w polskim i niemieckim wymiarze sprawiedliwości ds. nieletnich 108 5.1.9. Szkoła w systemie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 111 5.2. Podmioty niezależne w systemie resocjalizacji i pomocy młodzieży 118 5.2.1. Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Pomocy w Wychowaniu (IGfH) i Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego w systemie resocjalizacji dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie 120 5.2.2. MONAR w systemie pomocy i resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 125 5.3. Organizacje samopomocowe w systemie pomocy i resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 128 5.4. Osoba wychowawcy w systemie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 130 5.4.1. Osoba wychowawcy w systemie resocjalizacji w opinii respondentów 132 5.4.2. Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej na przykładzie wybranych instytucji resocjalizacyjnych 134 Rozdział szósty. Reakcje na zachowania prawnie relewantne 139 6.1. Środki wychowawcze według polskiej Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i niemieckiej Ustawy o sądownictwie dla nieletnich 141 6.1.1. Środki polegające na zobowiązaniu do określonych zachowań 141 6.1.1.1. Dzienny Ośrodek Socjoterapii „U Siemachy” w Krakowie i jego funkcje w systemie resocjalizacji 145 6.1.1.2. Otwarte Centrum Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „JoJo” we Frechen 150 6.1.1.3. Naprawienie szkody w polskiej Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich i niemieckiej Ustawie o sądownictwie dla nieletnich 153 6.1.1.4. Mediacja w polskiej Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich a pojednanie ofi ary ze sprawcą w niemieckiej Ustawie o sądownictwie dla nieletnich 154 6.1.1.5. Zasady postępowania mediacyjnego w Nadrenii Północnej 161 6.1.2. Środki wychowawcze polegające na nadzorze 162 6.1.2.1. Ośrodek kuratorski w polskim systemie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 162 6.1.3. Środki o charakterze stacjonarnym w polskiej Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich 164 6.1.3.1. Ośrodek Wychowawczy w Gródku nad Dunajcem 165 6.1.3.2. Umieszczenie w zakładzie wychowawczym w niemieckim systemie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie na przykładzie St. Josefhaus w Eckernhagen 172 6.1.3.3. Charakter prawny środków izolacyjnych w warunkach polskiego i niemieckiego systemu pomocy i resocjalizacji młodzieży 181 6.2. Środki dyscyplinujące w niemieckiej Ustawie o sądownictwie dla nieletnich 185 6.3. Środek poprawczy w polskiej Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich 187 6.3.1. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie – koncepcja resocjalizacji i pomocy młodzieży niedostosowanej społecznie 196 6.4. Kara dla nieletnich w polskim i niemieckim wymiarze sprawiedliwości dla nieletnich i młodocianych 200 6.4.1. Zakład karny w Kolonii – oddział dla nieletnich kobiet – koncepcja pedagogiczna i organizacja 203 6.5. Środki probacyjne w polskim i niemieckim wymiarze sprawiedliwości dla nieletnich i młodocianych 212 6.5.1. Probacja i praca resocjalizacyjna kuratora w opinii respondentów 214 6.6. Środki tymczasowe i zabezpieczające w polskim i niemieckim wymiarze sprawiedliwości dla nieletnich i młodocianych 217 6.6.1. Zadania schroniska dla nieletnich w polskiej Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich i Untersuchungshaft w niemieckiej Ustawie o sądownictwie dla nieletnich 220 6.6.2. Alternatywne formy wykonywania środka tymczasowego w postaci aresztu śledczego „U-Haft Vermeidung” w niemieckim systemie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 225 Rozdział siodmy. Warunki efektywności funkcjonowania systemu resocjalizacji i jej uwarunkowania w opinii respondentów i w świetle analizy dokumentów 231 7.1. Kryteria efektywności systemu resocjalizacji w opinii respondentów 232 7.2. Ocena funkcjonowania systemu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w opinii wywiadowanych i w świetle dokonanych obserwacji 233 7.2.1. Indywidualny dobór metod, form i środków resocjalizacyjnych w systemie resocjalizacji 238 7.3. Koszty resocjalizacji zakładowej w systemie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 250 7.4. Ewaluacja w systemie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 253 7.5. Kierunki reform systemu resocjalizacji w opinii badanej grupy 256 7.6. Wymiana międzynarodowa i szanse skonstruowania uniwersalnego systemu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 231 Rozdział ósmy. Wnioski z badań własnych 265 Podsumowanie 281 Bibliografia 285 Aneks 299

Cechy produktu

Cechy produktu

Wydawca: Wydawnictwo Wam

data wydania : 2008

numer produktu: 12775839

kod produktu: EFB2AD7BEB

Zabezpieczenie pliku: Adobe DRM

Średnia ocena Klientów:
Kategorie
Dodaj recenzję

Dodaj recenzję produktu "System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech"

Twoja ocena
Jednym zdaniem
Treść recenzji
Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem publikowanej recenzji i nie narusza ona praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na wykorzystanie recenzji przez Ravelo sp. z o.o. do celów promocyjnych.
To top