Księgarnia internetowa Ravelo – tanie książki i wiele więcej
Księgarnia Ravelo – książki, ebooki, zabawki
Twój koszyk »
jest pusty
+1

Dodano:
sprawdź zawartość koszyka »

sprawdź
koszyk »
kontynuuj
zakupy »
promocjapromocja
Zarządzanie Publiczne nr 1(3)/2008 - Ebooki i Audiobooki
wstaw obrazek na swoją stronę
X <a href="https://www.ravelo.pl/zarzadzanie-publiczne-nr-132008,p12763892.html" title="Zarządzanie Publiczne nr 1(3)/2008"> <img src="https://www.ravelo.pl/pub/mm/img/220/12763892.jpg" alt="Zarządzanie Publiczne nr 1(3)/2008 - Ebooki i Audiobooki"> </a>

Zarządzanie Publiczne nr 1(3)/2008 (Ebook)

Szkoła Administracj Małopolska , data wydania 2008

Oceń produkt

eBook - książka w wersji elektronicznej
PDF - chroniony przez Adobe DRM
więcej informacji o eBookach
Produkt aktualnie niedostępny...
Zobacz pełny opis

Pełny opis eBooka "Zarządzanie Publiczne nr 1(3)/2008"

ISSN 1898-3529

Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) – to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega na utrwalaniu określonego porządku lecz na skutecznym kierowaniu wieloma złożonymi zmianami, które – choć niezbędne – nie są ani oczywiste, ani zdeterminowane. Jest fenomenem, którego rozpatrywanie wymaga interdyscyplinarnych i wielowątkowych badań. Nowy kwartalnik ma stworzyć przestrzeń dla naukowej debaty nad tym fenomenem. Redakcja wyraża nadzieję, że znajdzie się w nim miejsce na rozważania konceptualne i teoretyczne, ale także na rzetelne i wnikliwe studia empiryczne, zwłaszcza porównawcze.

W numerze [Table of Contents]:

Laszlo Bruszt: Wielopoziomowe zarządzanie – warianty wschodnie. Wyłaniające się wzorce zarządzania rozwojem regionalnym w nowych państwach członkowskich [Multi-level governance – the eastern versions. Emerging patterns of regional developmental governance in the new member states], s. 5–22

W artykule zostały opisane pojawiające się instytucjonalne konfiguracje związane z rozwojem regionalnym, różne wzorce wielopoziomowego zarządzania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, na przykładzie Czech, Węgier i Polski. Warunki stawiane przez UE oraz unijne programy przedakcesyjne, powiązane z koncepcją Europy Regionów, odegrały znaczącą rolę w zmianie, a w przypadku niektórych krajów aspirujących do członkostwa, w tworzeniu regionalnych ładów instytucjonalnych. Podczas gdy później te same programy stały się bodźcami recentralizacji i renacjonalizacji, interakcja między ujednoliconymi warunkami UE i różnymi warunkami narodowymi przyniosła skutek w postaci formowania się różnorodnych postaci wielopoziomowego zarządzania i odmiennych konfiguracji regionalizmu.

Jan Jakub Wygnański: Ekonomizacja organizacji pozarządowych [Economisation of non-government organizations], s. 23–68

Celem artykułu jest opisanie zjawiska ekonomizacji sektora pozarządowego. W ramach tego procesu organizacje tradycyjnie postrzegane jako organizacje działające nie dla zysku angażują się w działania, których celem jest wygenerowanie przychodu ze sprzedaży usług i produktów. W artykule opisano skalę tego procesu w wymiarze międzynarodowym i krajowym. W tym ostatnim przypadku skorzystano z danych zgromadzonych w trakcie badań ilościowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. W artykule wskazano na powody, dla których organizacje mogą decydować się na ekonomizacje działań, a także ryzyko, jakie może towarzyszyć takiej decyzji. Przeanalizowano specyficzne i ważne z punktu widzenia pozycji na rynku zasoby, jakimi dysponują organizacje.

Tomasz Grzegorz Grosse: Europeizacja a lokalne uwarunkowania administracyjne (Przykład agencji wdrażających politykę rolną i rozwoju obszarów wiejskich w trzech nowych krajach członkowskich) [Europeanization and local administration resistance. The case of executive agencies implementing CAP and the rural development policy in nwe EU countries], s. 69–90

Celem niniejszego artykułu jest analiza procesów europeizacji agencji zajmujących się implementacją unijnej polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich w nowych krajach członkowskich: na Litwie, w Słowacji i Polsce. Chodziło o zbadanie zmian instytucjonalnych pod wpływem realizowania polityk unijnych i implementacji prawa UE. W szczególności przedmiotem zainteresowania było to, czy procesy europeizacji wprowadzają do praktyki administracyjnej nowe metody zarządzania, tj. opierające się na sieciowych (niehierarchicznych) mechanizmach współpracy i otwarciu administracji na dialog obywatelski. Jedno z głównych pytań stawianych w niniejszym artykule dotyczy tego, w jaki sposób procesy europeizacji wchodzą w relacje z krajowymi czynnikami kształtującymi sposób funkcjonowania administracji publicznej. Chodzi przede wszystkim o rolę miejscowej kultury politycznej i administracyjnej, w tym także tradycji wywodzącej się z okresu socjalistycznego.

Thomas A.P. Sinclair, Pamela Mischen: Budżetowanie wynikowe. Reformowanie złożonych systemów adaptacyjnych [Performance budgeting. Reforming a complex adaptive system], s. 91–108

Artykuł prezentuje uwarunkowania wdrażania budżetowania wynikowego w jednostkach sektora publicznego. Problematyka ta analizowana jest w odniesieniu do założeń nowego zarządzania publicznego. Prezentowane są związki budżetowania wynikowego z planowaniem strategicznym i determinacją kadry zarządzającej. W tekście analizowane są różnego typu bariery budżetowania wynikowego. Autorzy analizują problemy związane z systemem pomiaru wyników działań podejmowanych w sektorze publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji istnienia złożonych układów adaptacyjnych. Istotna rola w procesie budżetowania wynikowego przypisywana jest kierownictwu szczebla operacyjnego.

Jarosław Gorniak, Karolina Keler: Ewaluacja i wskaźniki w cyklu planowania i realizacji polityk publicznych [Evaluation and indicators in the cycle of planning and realization of public policies], s. 109–124

Celem artykułu jest przedstawienie funkcji ewaluacji i wskaźników w cyklu polityk publicznych oraz omówienie problemów związanych z realizacją tych funkcji. W szczególności uwzględniono fazę oceny i planowania polityk oraz omówiono funkcje pomiaru efektów programów przy pomocy wskaźników jako kluczowej funkcji ewaluacji. W pierwszej części artykułu opisano szczegółowo funkcje diagnozy, wskaźników i ewaluacji w cyklu polityk publicznych. W drugiej części zaprezentowano ewaluację i wykorzystanie wskaźników na etapie oceny zakończonych projektów. W tej części rozważań omówiono również koncepcję ewaluacji opartą o teorię programu oraz znaczenie pomiaru efektu netto dla zidentyfikowania przyczynowego oddziaływania interwencji. Autorzy stoją na stanowisku, że należy traktować jako rezultaty wszystkie zamierzone konsekwencje interwencji (programu, polityki) dla bezpośrednich grup (układów) docelowych, niezależnie od tego, czy występują natychmiast, czy po pewnym czasie od interwencji; jako oddziaływania należy traktować zamierzone i niezamierzone skutki interwencji dla szerszego układu, w którym wystąpił problem wymagający interwencji (Komisja Europejska traktuje odłożone w czasie rezultaty jako oddziaływanie).Wskazano trudności wiążące się z pomiarem oddziaływania interwencji, a jednocześnie podkreślono, że uzyskanie wymiernego rezultatu jest warunkiem koniecznym oczekiwania, że interwencja miała swoje oddziaływanie. W części trzeciej poddano dyskusji rolę wskaźników i ewaluacji w planowaniu polityk publicznych. Szczególną uwagę zwrócono na właściwe definiowanie celów w procesie programowania polityk oraz wagę ustalenia dobrych wskaźników. Położono nacisk na różnice w sposobie ujęcia celów jako ogólnych zamiarów i wizji, precyzyjnie ujętych zamierzonych efektów działań i zaplanowanych wartości przyjętych wskaźników tych efektów. Przedstawiono problemy z ustalaniem wartości wskaźników oraz związków występujących pomiędzy pomiarem produktów, rezultatów i oddziaływania interwencji. Autorzy podkreślają w artykule, że ewaluacja i wskaźniki mogą być użytecznym narzędziem prowadzenia polityk publicznych, ale zastosowanie ich w praktyce wymaga poradzenia sobie z omówionymi w tekście problemami.

Jarosław Bober: Metoda rozwoju instytucjonalnego jako narzędzie doskonalenia administracji publicznej na przykładzie strategii rozwoju samorządów terytorialnych [Institutional development method as a tool of improving the activities of public administration. Case of local government strategies], s. 125–142

Głównym celem artykułu jest prezentacja metody rozwoju instytucjonalnego (metody RI), mającej w swych założeniach służyć doskonaleniu działań administracji publicznej oraz przykładu jej zastosowania. Artykuł składa się z pięciu części. Pierwsza z nich prezentuje istotę metody rozwoju instytucjonalnego. Druga część zawiera wyniki ocen poziomu zarządzania w samorządach lokalnych przeprowadzone przy wykorzystaniu omawianej metody. Dwie kolejne części artykułu poświęcone są praktycznej weryfikacji metody: prezentują podejście do strategii przyjęte w metodzie RI oraz analizę zmian w zakresie zarządzania strategicznego w 11 samorządach lokalnych, które testowały opisywaną metodę. Artykuł zamykają konkluzje w zakresie oceny i wykorzystania rozwiązań proponowanych w metodzie rozwoju instytucjonalnego dla planowania strategicznego w samorządach.

Renate Mayntz: O wybiórczości teorii sterowania [On the selectivity of the theory of the policy process], s. 143–152

Tekst ten jest próbą opisania specyficznej wybiórczości perspektywy teorii sterowania. Paradygmat teorii sterowania ewoluował, a pewna jego wybiórczość, dotycząca założeń konstytutywnych na temat tworzenia oraz realizacji polityk w systemie polityczno-administracyjnym, uległa ograniczeniu. Do podstawowych założeń paradygmatu należy zagadnienie kluczowej roli gremiów ustawodawczych, zawężanie rozważań do analizy polityk wewnętrznych lub narodowych. Pomimo ewolucji paradygmatu teorii sterowania i jego poszerzania nie wyeliminowano błędnego podejścia do sposobu rozwiązywania problemów. Zgodnie z założeniem teorii, rozwój i wprowadzanie w życie decyzji politycznych są związane przede wszystkim z rozwiązywaniem problemów społecznych, niekiedy społeczno-ekonomicznych. Kontrastuje to więc ze sposobem analizy wydarzeń politycznych prowadzonych na gruncie socjologii władzy. Istota błędu teorii sterowania w aspekcie rozwiązywania problemów tkwi w pomijaniu przez nią pytań o kwestie dotyczące procesów politycznych. Jednakże pytanie, czy jest rzeczą pożądaną, aby jeszcze bardziej poszerzać teorię sterowania – i w reakcji na jej wspomniane ograniczenia tworzyć obszerniejszą teorię procesów politycznych – pozostanie bez odpowiedzi.

Spis treści

Laszlo Bruszt, Wielopoziomowe zarządzanie – warianty wschodnie. Wyłaniające się wzorce zarządzania rozwojem regionalnym w nowych państwach członkowskich 5 Jan Jakub Wygnański, Ekonomizacja organizacji pozarządowych 23 Tomasz Grzegorz Grosse, Europeizacja a lokalne uwarunkowania administracyjne (Przykład agencji wdrażających politykę rolną i rozwoju obszarów wiejskich w trzech nowych krajach członkowskich) 69 Thomas A.P. Sinclair, Pamela Mischen, Budżetowanie wynikowe. Reformowanie złożonych systemów adaptacyjnych 91 Jarosław Gorniak, Karolina Keler, Ewaluacja i wskaźniki w cyklu planowania i realizacji polityk publicznych 109 Jarosław Bober, Metoda rozwoju instytucjonalnego jako narzędzie doskonalenia administracji publicznej na przykładzie strategii rozwoju samorządów terytorialnych 125 Wybór tekstów klasycznych 143 Renate Mayntz. O wybiórczości teorii sterowania 143

Dodatkowe informacje

Ravelo poleca ebooki:

Nowość Bestseller

Kolacja na wieży Eiffla (Ebook)

West Annie

wydawca: HarperCollins Polska

format pliku - EPUB,MOBI

1 1 1 1 1 ocena: 5 [liczba ocen: 1]

Imogena Holgate dowiaduje się, że jest nieuleczalnie chora. Podczas ostatnich miesięcy życia chce odwiedzić miejsca, które zawsze pragnęła zobaczyć. W Paryżu poznaje niezwykle przystojnego Francuza Thierry’ego Girarda. Obustronna fascynacja przeradza się w płomienny romans. Wkrótce Imogena... zobacz więcej »
Kolacja na wieży Eiffla (Ebook)

Kolacja na wieży Eiffla (Ebook)

West Annie

8.99 zł 8.09 zł

zamów

Nowość Bestseller

Niezwykły dar (Ebook)

Diana Palmer

wydawca: HarperCollins Polska

format pliku - EPUB,MOBI

1 1 1 1 0 ocena: 4 [liczba ocen: 4]

Pewnego dnia w domu Daltona Kirka, zwanego Tankiem, pojawia się dziewczyna z sąsiedztwa, Merissa Baker, z ostrzeżeniem, że ktoś chce go zabić. Merissa jest uważana za dziwaczkę, bo często ma wizje dotyczące czyjejś przyszłości, najczęściej śmierci. Tank początkowo nie traktuje poważnie jej słów,... zobacz więcej »
Niezwykły dar (Ebook)

Niezwykły dar (Ebook)

Diana Palmer

24.99 zł 22.49 zł

zamów

Nowość Bestseller

Płomienna korona (Ebook)

Elżbieta Cherezińska

wydawca: Zysk i S-ka

format pliku - EPUB,MOBI

1 1 1 1 1 ocena: 5 [liczba ocen: 1]

Książę Władysław powrócił z banicji i Kraków odtworzył przed nim swe bramy. Ale Królestwo wciąż jest podzielone, w Starszej Polsce władają książęta Głogowa, w Czechach trwają zawirowania tronowe, a na północy Krzyżacy zaczynają swą grę o Pomorze. Grę, która rozpętała gdańskie piekło.... zobacz więcej »
Płomienna korona (Ebook)

Płomienna korona (Ebook)

Elżbieta Cherezińska

40 zł 36 zł

zamów

Nowość Bestseller

Luz I tak nie będę idealna (Ebook)

Mindewicz-Puacz Tatiana

wydawca: Agora

format pliku - EPUB,MOBI

1 1 1 1 1 ocena: 5 [liczba ocen: 1]

„Tak dużo robię, a wciąż czuję, że nie jestem wystarczająco mądra, dobra, piękna”. „Nie mam siły, a jednak coś w środku mówi mi, że powinnam, że muszę dawać z siebie więcej”. „Na zewnątrz pancerz, a wewnątrz krucha jak lód, nikt nie rozumie, jaka jestem delikatna”. Brzmi frustrująco i… znajomo?... zobacz więcej »
Luz I tak nie będę idealna (Ebook)

Luz I tak nie będę idealna...

Mindewicz-Puacz Tatiana

26.99 zł 24.29 zł

zamów

Bestseller

Wszystko, co w Tobie kocham (Ebook)

Samantha Young

wydawca: Burda Publishing Polska

format pliku - EPUB,MOBI

1 1 1 1 1 ocena: 5 [liczba ocen: 2]

Witamy ponownie w Hartwell, spokojnym, nadmorskim miasteczku, idealnym miejscu, gdzie można uciec od wszystkiego i znaleźć uczucie, na które wcale nie czekałaś… Bailey Hartwell ma wiele powodów do zadowolenia – odnosi sukcesy w interesach, ma grono oddanych przyjaciół i stałego chłopaka…... zobacz więcej »
Wszystko, co w Tobie kocham (Ebook)

Wszystko, co w Tobie kocham...

Samantha Young

24 zł 21.60 zł

zamów

Nowość

Wilcze leże (Ebook)

Andrzej Pilipiuk

wydawca: Fabryka Słów

format pliku - EPUB,MOBI

1 1 1 1 1 ocena: 5 [liczba ocen: 2]

Od A jak Anubis do W jak wilkołactwo. Zanurz się w świat opowieści, w których granica między tym co realne a tym co fikcyjne niebezpiecznie się zaciera... W życiu Roberta Storma nadchodzi wielka zmiana. Gdy na horyzoncie pojawi się dziewczyna, która ma szanse zostać kobietą jego życia,... zobacz więcej »
Wilcze leże (Ebook)

Wilcze leże (Ebook)

Andrzej Pilipiuk

31.92 zł 28.73 zł

zamów

Nowość Bestseller

Czarna Madonna (Ebook)

Remigiusz Mróz

wydawca: Czwarta Strona

format pliku - EPUB,MOBI

1 1 1 1 1 ocena: 5 [liczba ocen: 1]

Boeing 747 irlandzkich linii lotniczych miał wylądować w Tel Awiwie o trzeciej w nocy. Nigdy nie dotarł na miejsce, a kontakt z maszyną utracono gdzieś nad Morzem Śródziemnym. Na pokładzie znajdowało się 520 osób, w tym narzeczona Filipa, która miała odbyć pielgrzymkę do Bazyliki Grobu Świętego.... zobacz więcej »
Czarna Madonna (Ebook)

Czarna Madonna (Ebook)

Remigiusz Mróz

31.90 zł 28.71 zł

zamów

Bestseller

Inwazja (Ebook)

Wojtek Miłoszewski

wydawca: W.A.B.

format pliku - EPUB,MOBI

1 1 1 1 1 ocena: 5 [liczba ocen: 2]

Literacka fantazja czy niepokojąca wizja przyszłości? Sensacyjny debiut powieściowy Wojtka Miłoszewskiego! Współczesna Polska, w której żyją: Roman, były żołnierz wojsk specjalnych i uczestnik wielu zagranicznych misji, Danuta – kobieta kochająca luksus, ciężko pracująca i całkowicie... zobacz więcej »
Inwazja (Ebook)
-20%

Inwazja (Ebook)

Wojtek Miłoszewski

31.99 zł 25.59 zł

zamów

Nowość Bestseller

MMA fighter Przebaczenie (Ebook)

Vi Keeland

wydawca: Wydawnictwo Kobiece

format pliku - EPUB,MOBI

1 1 1 1 1 ocena: 5 [liczba ocen: 1]

TRZECI TOM EKSCYTUJĄCEJ TRYLOGII Z ZAWODNIKAMI MMA W ROLI GŁÓWNEJ Podobno jeżeli facet jest szarmancki w towarzystwie, to w sypialni wychodzi z niego prawdziwy ogier. Jax Knight, wysportowany zawodnik MMA, jest tego doskonałym przykładem. Publicznie jawi się jako kulturalny mężczyzna o ujmującym... zobacz więcej »
MMA fighter Przebaczenie (Ebook)

MMA fighter Przebaczenie (Ebook)

Vi Keeland

29.90 zł 26.91 zł

zamów
Cechy produktu

Cechy produktu

Wydawca: Szkoła Administracj Małopolska

data wydania : 2008

numer produktu: 12763892

kod produktu: 0B2C7599EB

Zabezpieczenie pliku: Adobe DRM

Średnia ocena Klientów:
Kategorie

Polecamy także:

 

Zarządzanie Publiczne nr 4(14)/2010 (Ebook)

wydawca: Szkoła Administracj Małopolska

format pliku - PDF

0 0 0 0 0

Janusz Zaleski: Modelowanie makroekonomiczne gospodarek regionalnych – użyteczne narzędzie czy nieprzydatna zabawa intelektualna? [Macroeconomic modeling of regional economies: A useful tool or a mere intellectual game?], s. 5–28; Barbara Gąciarz: Praca – niewykorzystana szansa integracji... zobacz więcej »

Zarządzanie Publiczne nr 4(14)/2010 (Ebook)

13 zł 11.70 zł

zamów

Zarządzanie Publiczne nr 2(2)/2007 (Ebook)

wydawca: Szkoła Administracj Małopolska

format pliku - PDF

0 0 0 0 0

ISSN 1898-3529

Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) – to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega...

zobacz więcej »

Zarządzanie Publiczne nr 2(2)/2007 (Ebook)

13 zł 11.70 zł

zamów

Zarządzanie Publiczne nr 2(12)/2010 (Ebook)

wydawca: Szkoła Administracj Małopolska

format pliku - PDF

0 0 0 0 0

W numerze [Contents]:

Marek Safjan: Wyzwania dla państwa prawa – frustracje, oczekiwania, rzeczywistość [Challenges for the State Governed by the Rule of Law - Expectations and Reality], s. 5–30;

Zbigniew Mogiła, Janusz Zaleski: Jakość informacji...

zobacz więcej »

Zarządzanie Publiczne nr 2(12)/2010 (Ebook)

13 zł 11.70 zł

zamów

Zarządzanie Publiczne nr 3(13)/2010 (Ebook)

wydawca: Szkoła Administracj Małopolska

format pliku - PDF

0 0 0 0 0

W numerze [Contents]:

Grażyna Piechota: Motywacje Polaków przy wyborze organizacji pożytku publicznego (której przekazują 1% podatku) a budowanie lokalnej społeczności obywatelskiej [Poles’ Motivations for Choosing Public Benefit Organizations (to Donate 1% of Income Tax)...

zobacz więcej »

Zarządzanie Publiczne nr 3(13)/2010 (Ebook)

13 zł 11.70 zł

zamów

Zarządzanie Publiczne nr 4(10)/2009 (Ebook)

wydawca: Szkoła Administracj Małopolska

format pliku - PDF

0 0 0 0 0

ISSN 1898-3529

Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) – to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega...

zobacz więcej »

Zarządzanie Publiczne nr 4(10)/2009 (Ebook)

13 zł 11.70 zł

zamów

Zarządzanie Publiczne nr 2(8)/2009 (Ebook)

wydawca: Szkoła Administracj Małopolska

format pliku - PDF

0 0 0 0 0

ISSN 1898-3529

W numerze [Contents]:

Piotr Sztompka: Przestrzeń życia codziennego [Space of Everyday Life]. s. 5–30.

Rafał Sułkowski: Ocena wsparcia MSP przez fundusze poręczeniowe i pożyczkowe [An Evaluation of the Assistance Offered by Guarantee and Loan...

zobacz więcej »

Zarządzanie Publiczne nr 2(8)/2009 (Ebook)

13 zł 11.70 zł

zamów

Zarządzanie Publiczne nr 1(7)/2009 (Ebook)

wydawca: Szkoła Administracj Małopolska

format pliku - PDF

0 0 0 0 0

ISSN 1898-3529

W numerze [Contents]:

Agnieszka Dobroczyńska, Leszek Juchniewicz: Bezpieczeństwo energetyczne Polski – kategoria autonomiczna czy komplementarna? Konsekwencje dla polityki publicznej [Energy Security for Poland – Autonomous or Complementary...

zobacz więcej »

Zarządzanie Publiczne nr 1(7)/2009 (Ebook)

13 zł 11.70 zł

zamów

Zarządzanie Publiczne nr 1(15)/2011 (Ebook)

wydawca: Szkoła Administracj Małopolska

format pliku - PDF

0 0 0 0 0

Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) – to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega na utrwalaniu... zobacz więcej »

Zarządzanie Publiczne nr 1(15)/2011 (Ebook)

18 zł 16.20 zł

zamów

Zarządzanie Publiczne nr 3(5)/2008 (Ebook)

wydawca: Szkoła Administracj Małopolska

format pliku - PDF

0 0 0 0 0

ISSN 1898-3529

Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) – to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega...

zobacz więcej »

Zarządzanie Publiczne nr 3(5)/2008 (Ebook)

13 zł 11.70 zł

zamów

Zarządzanie Publiczne nr 3(9)/2009 (Ebook)

wydawca: Szkoła Administracj Małopolska

format pliku - PDF

0 0 0 0 0

ISSN 1898-3529

Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) – to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega...

zobacz więcej »

Zarządzanie Publiczne nr 3(9)/2009 (Ebook)

13 zł 11.70 zł

zamów
 

Bestseller

Cesarz (Ebook)

Ryszard Kapuściński

wydawca: Agora

format pliku - EPUB,MOBI

0 0 0 0 0

„Cesarz” miał być pierwotnie obszerną relacją z etiopskiej rewolty. Historia kraju, którą zgłębiał reporter, ukazała mu jednak swoje drugie, znacznie straszniejsze oblicze. Kapuściński w czasie zbierania materiałów coraz bardziej ogniskował swoją uwagę wokół dworu cesarza Hajle Sellasjego i to... zobacz więcej »

Cesarz (Ebook)

Ryszard Kapuściński

19.90 zł 17.91 zł

zamów

Bestseller

Imperium (Ebook)

Ryszard Kapuściński

wydawca: Agora

format pliku - EPUB,MOBI

0 0 0 0 0

„Imperium” jak wszystkie książki Kapuścińskiego ma swoją historię i, jak niektóre z nich, jest efektem zupełnie innego zamysłu. W latach 80. pisarz planował stworzyć trylogię o wielkich dyktatorach Etiopii, Iranu i Ugandy. Pierwszym tomem miał być „Cesarz”, drugim „Szachinszach”, trzecim „Amin”.... zobacz więcej »

Imperium (Ebook)

Ryszard Kapuściński

19.90 zł 17.91 zł

zamów

Bestseller

Jarosław. Tajemnice Kaczyńskiego (Ebook)

Michał Krzymowski

wydawca: Springer Polska Sp. z o.o Axel

format pliku - EPUB,MOBI,PDF

0 0 0 0 0

Zawiedzie się ten, kto będzie tu szukać polityki, bo nie jest to książka o polityku, a o żywym człowieku. Jak my wszyscy - pełnym tajemnic i sprzeczności. Bohater z jednej strony jest charyzmatycznym przywódcą, brutalnym i pewnym swoich przekonań, a z drugiej - to człowiek czuły,...

zobacz więcej »

Jarosław. Tajemnice Kaczyńskiego (Ebook)

Michał Krzymowski

32 zł 28.80 zł

zamów

Bestseller

Człowiek w poszukiwaniu sensu (Ebook)

Viktor E. Frankl

wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca

format pliku - EPUB,MOBI

0 0 0 0 0

Człowiek w poszukiwaniu sensu Viktora E. Frankla to jedna z najbardziej wpływowych książek w literaturze psychiatrycznej od czasu Freuda. Zaczyna się od długiego, suchego i głęboko poruszającego osobistego eseju o pięcioletnim pobycie Frankla w Auschwitz i innych obozach koncentracyjnych i...

zobacz więcej »

Człowiek w poszukiwaniu sensu (Ebook)

Viktor E. Frankl

19.99 zł 17.99 zł

zamów

Bestseller

Fantom bólu (Ebook)

Hanna Krall

wydawca: Literackie

format pliku - EPUB,MOBI

0 0 0 0 0

Zebrane w jednym tomie wszystkie reportaże Hanny Krall, opowiadające o losie, Zagładzie i pamięci. Fantom bólu to publikacja wyjątkowa: kultowe teksty mistrzyni reportażu, która „zapisuje świat” w niepowtarzalnym stylu. W skład jej wielkiej księgi opowieści, czyli ponad tysiącstronicowego... zobacz więcej »

Fantom bólu (Ebook)

Hanna Krall

49.90 zł 44.91 zł

zamów

Nowość Bestseller

Psy wojen (Ebook)

Krzysztof Wójcik

wydawca: Rebis

format pliku - EPUB,MOBI

0 0 0 0 0

WOJNA, KREW I KONTRAKT! Byli członkowie GROM-u, antyterrorysta z jednostki specjalnej, żołnierz FORMOZY, gangster, a potem świadek koronny oraz młokos z prowincji szukający przygód i zarobku – co ich wszystkich łączy? Wszyscy na pewnym etapie życia zostali najemnikami: czy to w Legii... zobacz więcej »

Psy wojen (Ebook)

Krzysztof Wójcik

29.90 zł 23.92 zł

zamów
Dodaj recenzję

Dodaj recenzję produktu "Zarządzanie Publiczne nr 1(3)/2008"

Twoja ocena
Jednym zdaniem
Treść recenzji
Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem publikowanej recenzji i nie narusza ona praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na wykorzystanie recenzji przez Ravelo sp. z o.o. do celów promocyjnych.
Biorę udział w konkursie recenzji.
To top